fbpx

Algemene voorwaarden
versie: November 2022

Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle fotografie/virtuele tours services door Enrico Pischedda en personen werkend onder Enrico Pischedda of handelend onder de naam: 360 virtual showcasing.

Bij het boeken van een virtuele tour, google maps tour of andere services van 360 virtual showcasing gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van 360 virtual showcasing. Deze zijn hieronder na te lezen.

Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen

Gegevens bedrijf
Website: www.360vsc.nl
Telefoon : +31 (0)6 40219704
Kvk : 87936623
BTW : NL004509707B32

Offertes
Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
De prijzen genoemd in offertes zijn 14 dagen geldig.
Alle genoemde prijzen in offertes voor particuleren zijn inclusief wettelijke belastingen (BTW) binnen Nederland.
Alle genoemde prijzen in offertes zijn exclusief wettelijke belastingen (BTW) binnen Nederland.
Er zijn meerdere pakketten zoals omschreven op de site. Zijn er andere afspraken overeen gekomen dan bevestig ik dit in de offerte.
Nadat per mail of whatsapp is aangegeven dat men definitief van een offerte gebruik wenst te maken, wordt de offerte een overeenkomst en wordt de betreffende datum en het afgesproken aantal uren definitief in de agenda gezet en gereserveerd. Met het bevestigen per mail of whatsapp van de overeenkomst gaat de opdrachtgever akkoord met het binnen 14 dagen betalen van het bedrag genoemd in de offerte en met het reserveren van de vermelde datum.

Wijzigingen in de offerte
Het gekozen pakket kan binnen 2 weken na tekenen en/of 1 week voor de afgesproken fotografie datum worden uitgebreid tegen tarieven in overleg. Deze tarieven kunnen door een gewijzigde tijdsplanning of prijsstijging anders zijn dan aangegeven in de eerste offerte. Het pakket kan niet worden verkleind na acceptatie van de offerte.

Toeslagen
Voor bijzondere data zoals feestdagen gelden andere tarieven met toeslagen.

Locaties
Voor alle services die 360 virtual showcasing aanbiedt is de afnemer zelf verantwoordelijk voor de locatie en het uiterlijk van de locatie. De afnemer gaat ermee akkoord dat 360 virtual showcasing de locatie fotografeert en online plaatst op google maps, een website of andere afgesproken online plekken zoals de locatie op de dag van fotograferen was. Wij kunnen op verzoek met photoshop de locatie aanpassen maar hier kunnen kosten aan verbonden zijn die met de afnemer worden besproken wanneer het verzoek tot het retouchen met photoshop opkomt.
De afnemer/klant is verantwoordelijk voor alle locatievergoedingen zoals toegangskosten, parkeren etc. Klant is tevens verantwoordelijk voor het regelen van de locatie en het verkrijgen van de toegang.
De klant gaat ermee akkoord dat er geen klanten,werknemers of omstanders op de locaties aanwezig zullen zijn op de afgesproken fotografie tijden. Als de foto’s toch gemaakt moeten worden als er klanten,werknemers of omstanders in de winkel zijn is het de verantwoordelijkheid van de afnemer om iedereen in de winkel in te lichten over de productie van de virtuele tours. Ook is het de afnemers verantwoordelijkheid om iedereen in de winkel toestemming te vragen dat foto’s waar deze personen op staan als virtuele tour op google maps, een website of andere voor afgesproken plek worden gezet.
Op verzoek en tegen vergoeding kunnen wij gezichten onherkenbaar maken.

Levering materiaal
De virtuele tour voor op google maps wordt binnen 7 dagen op google my business geplaatst tenzij anders is overeengekomen. Op het moment van plaatsen heeft google 7 tot 14 dagen verwerktijd nodig. De klant gaat ermee akkoord dat de betalingstermijn van het factuur (binnen 2 weken na ontvangst factuur) in gaat op het moment dat 360 virtual showcasing de tour heeft geupload naar google en dus niet vanaf het moment dat google alles heeft verwerkt.
De virtuele tour voor op de website en social media wordt binnen 7 dagen als stuk code via de email afgeleverd tenzij anders is overeengekomen.
De beeldselectie van de fotoshoot wordt door 360 virtual showcasing gedaan, er is geen inzage in de bestanden mogelijk en de nabewerking wordt door Enrico bepaald. Bij inzage op een laptop of ander scherm betekent dit dat de preview kan afwijken omdat deze gemaakt is op een laptop. De geleverde beelden zijn heel precies bewerkt, juist van kleurechtheid en zijn leidend.
Alle foto`s worden naar gebruikelijke normen bewerkt, zoals dat nodig is bij RAW bestanden op de voor 360 virtual showcasing typerende wijze van bewerken.

Publicatie van de afbeeldingen op een commerciele website is toegestaan, mits gebruik gemaakt wordt van geleverde foto’s en wanneer de volgende copyright vermelding wordt gebruikt:
foto: 360vsc (www.360vsc.nl).
Plaasten op google maps
360 virtual showcasing zal de virtuele tour op google maps plaatsen bij de locatie aangegeven door de afnemer van de virtuele tour. De afnemer is zelf verantwoordelijk voor het aanmaken van een google my business account en de gegevens op zijn google my business account. Als de klant na het laten maken van een virtuele tour door 360 virtual showcasing nog geen google my business account heeft kan de virtuele tour niet op google maps worden geplaatst binnen de afgesproken tijd van 7 dagen. Als de klant binnen deze 7 dagen een google my business account maakt die geschikt is voor een virtuele tour zal de tour binnen de vooraf afgesproken 7 dagen worden geplaatst. Als de google my business pagina wordt aangemaakt na de afgesproken 7 dagen, dan hebben wij vanaf het moment dat de google my business pagina online staat 48 uur extra de tijd om de virtuele tour te plaatsen.

De klant is zich bewust dat google een aparte entiteit is los van 360 virtual showcasing en dat beslissingen van google omtrent het accepteren en laten zien van de virtuele tours los staan van 360 virtual showcasing. De klant gaat ermee akkoord dat beslissingen van google die de virtuele tour zowel positief als negatief beinvloedt, zoals het verwijderen van de tour zonder 360 virtual showcasings toestemming niet de fout is van 360 virtual showcasing en dat hier dan ook geen compensatie voor gevraagd kan worden.

Hosting
De klant is zich bewust dat onze hosting provider een aparte entiteit is los van 360 virtual showcasing en dat beslissingen van deze provider omtrent het accepteren en laten zien van de virtuele tours los staan van 360 virtual showcasing. De klant gaat ermee akkoord dat beslissingen van deze provider die de virtuele tour zowel positief als negatief beinvloedt, zoals het verwijderen van functies in de tour zonder 360 virtual showcasings toestemming niet de fout is van 360 virtual showcasing en dat hier dan ook geen compensatie voor gevraagd kan worden.

Ook gaat de klant er mee akkoord dat na het 1e jaar hostingkosten zullen worden gerekend. Deze zullen vooraf besproken worden en in de overeenkomst worden meegenomen.

Auteursrecht foto’s
Het auteursrecht van de virtuele tours berust ten alle tijden bij 360 virtual showcasing.
Het is niet toegestaan virtuele tours van 360 virtual showcasing, in welke vorm dan ook, aan te passen en deze op internet te plaatsen, de aangeleverde virtuele tours mogen wel gedeeld worden op Social media.
Het is de klant niet toegestaan om bestanden voor commerciële of non-profit bedrijven te gebruiken en/of te publiceren in gedrukte media of op internet, tenzij hiervoor een licentie is afgegeven, Deze licentie voorwaarden staan vermeld in de offerte en op de betreffende licentiefactuur.
Het is niet toegestaan foto’s uit de virtuele tour in te sturen naar fotowedstrijden zonder nadrukkelijke toestemming van de fotograaf.
De klant geeft 360 virtual showcasing toestemming voor het gebruik van de gemaakte virtuele tours en elementen uit de tours voor promotie doeleinden. Zoals, maar niet beperkt tot; blog, portfolio, social media, flyers, exposities, wedstrijden. De klant kan schriftelijk of per email vóór de fotoshoot aangeven hier bezwaar tegen te maken.
Eigendom elementen virtuele tours
Elementen uit de virtuele tours mogen door 360 virtual showcasing gebruikt worden ter promotie van de beroepsactiviteiten. Bijvoorbeeld in de portfolio op de website. 360 virtual showcasing blijft eigenaar van de door haar gemaakte foto’s en het is daarom niet toegestaan elementen uit de virtuele tours te verkopen voor commercieel gebruik zonder schriftelijke toestemming van 360 virtual showcasing.

Bewaren bestanden
Elementen uit de virtuele tours worden sowieso door 360 virtual showcasing bewaard maar mocht hier onverhoopt iets mee gebeuren is 360 virtual showcasing niet aansprakelijk.

Betaling:
Betaling na ontvangst van de factuur, binnen 2 weken na factuurdatum, tenzij anders vooraf is overeengekomen.

Technische problemen.
360 virtual showcasing zal alle redelijke maatregelen treffen om de risico’s op technische problemen zoveel mogelijk te beperken en werkt met de professionele apparatuur van insta 360.
360 virtual showcasing is niet aansprakelijk voor het niet leveren van alle fotomateriaal, bijvoorbeeld door het ontbreken van een file, of een mislukte opname. Hij probeert de dag daarentegen altijd zo goed mogelijk vast te leggen op de voor haar zo typerende ongedwongen, creatieve wijze.
Bij technische problemen is 360 virtual showcasing niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade en/of gemaakte kosten. In geval van overmacht, bijvoorbeeld bij externe oorzaken zoals brand, diefstal of een defecte geheugenkaart is iedere aansprakelijkheid van 360 virtual showcasing uitgesloten.

Extra kosten:
Parkeren
Indien er een vergunning nodig is om te parkeren tijdens de fotoshoot, dan zal er een vergunning worden geregeld voor 360 virtual showcasing. Op deze manier wordt voorkomen dat 360 virtual showcasing de auto eerst op grote afstand moet parkeren en hierop moet worden gewacht. Bij tussentijdse verplaatsingen is 360 virtual showcasing niet verantwoordelijk voor onverwachte vertragingen, of planfouten waardoor fotomomenten worden gemist. Als er betaald geparkeerd moet worden zal de fotograaf gebruik maken van Park Mobile indien mogelijk en de kosten achteraf in rekening brengen.

Annulering en/of ziekte
Bij annulering of overmacht (bijvoorbeeld ziekte) van de fotograaf wordt u z.s.m. op de hoogte gesteld en heeft u de volgende keuze:
1) 360 virtual showcasing stelt een andere fotograaf voor indien mogelijk; het bestaande contract loopt gewoon verder. Hier kunnen geen rechten en/of garanties aan worden ontleend.
2) U heeft het recht het contract te ontbinden.
In alle gevallen van schade door afwezigheid van de fotograaf (door onvoorziene omstandigheden zoals bijvoorbeeld ziekte) is de aansprakelijkheid van 360 virtual showcasing beperkt tot het terugbetalen van door de klant reeds voldane bedrag of het zoeken van vervanging indien gewenst.
3) De afspraak kan verzet worden zodat de shoot alsnog plaats vind en de foto’s door een andere fotograaf van 360 virtual showcasing gemaakt worden.

Onmacht
In alle gevallen van schade door afwezigheid van 360 virtual showcasing door onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld ziekte), is de aansprakelijkheid van 360 virtual showcasing beperkt tot het terugbetalen van door de klant reeds aan fotograaf voldane bedragen of door het aanbieden van een van de vervangende fotografen. Indien men kiest voor een terugbetaling zal deze binnen 14 werkdagen na annulering geschieden.
Bij diefstal of plotseling (onverwachts) technisch falen van apparatuur gedurende de uitvoering van de opdracht, waaronder maar niet beperkt tot het verliezen of falen van computers, camera(s), geheugenkaarten of ongeval zal de opdracht voor zover mogelijk is naar beste kunnen worden uitgevoerd en/of bewerkt. Klant kan 360 virtual showcasing voor dergelijke onvoorzienbare omstandigheden niet in gebreke stellen, noch vragen of eisen om vergoeding of schadeloosstelling.

Privacy en persoonsgegevens
360 virtual showcasing zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens (zoals adres, geboortedatum, telefoonnummer, emailadres, enz.) openbaar maken of doorgeven aan derden. Een kopie afspraken, contract & persoonsgegevens wordt enkel gedeeld met een vervangende fotograaf.
Indien klant een product besteld kan fotograaf ervoor kiezen deze rechtstreeks bij klant te laten bezorgen. In dat geval zullen de adresgegevens van klant worden doorgegeven voor de verzending van het product.
Het plaatsen van een opdracht betekent dat u instemt voor het gebruik van de door 360 virtual showcasing gemaakte foto’s door één van onze fotografen op maar niet beperkt tot blog, website, portfolio, tentoonstelling en/of reclame materiaal. indien klant dit wenst is het mogelijk dat 360 virtual showcasing geen namen in de bestandsnamen en op het blog gebruikt. Zo zullen de foto’s niet naar voren komen als in google op de namen van klant wordt gegoogled.

Aanvullende informatie
De reiskosten zijn inclusief tot 25 km, na de 25 km zal er 0.22 cent per km worden gerekend.

Disclaimer
360 virtual showcasing is niet verantwoordelijk voor enige schade die de klant, omstanders, passanten of dier kan lijden. 360 virtual showcasing geeft geen garanties voor schade die voortkomt uit het gebruik van haar diensten. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, verlies van gegevens dat voortkomt uit technische schade, vertragingen, niet aankomen, of verkeerde aflevering, en alle onderbrekingen van diensten veroorzaakt door 360 virtual showcasing.
Indien niet aan de genoemde voorwaarden kan worden voldaan of tussentijds punten worden gewijzigd welke niet aan de algemene voorwaarden voldoen kan 360 virtual showcasing het contract te allen tijde eenzijdig opzeggen.